Zoeken

Algemene verkoopsvoorwaarden Lili Bulk

Artikel 1 : Preambule

Deze verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door Lili Bulk, met maatschappelijke zetel te Kruisdagenlaan 33, 1200 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0672953138 hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna “de koper” genoemd.

Artikel 2 : Doel

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via deze site, als de koper professioneel of consument is.

De aankoop van een artikel of dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden gelden boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper heeft het recht haar verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zonder voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen op haar website worden geplaatst. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende bestellingen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3 : Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus op de website van de verkoper. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving en foto’s. Deze fotos zijn zo trouw mogelijk maar garanderen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product, met name wat betreft kleuren en vormen. Deze producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De beschikbaarheid wordt altijd getoond op de website van de verkoper. Als de koper een bestelling plaatst vlak voor de beschikbaarheid van de voorraad op de site wordt bijgewerkt, zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen en hem de mogelijkheid bieden om te wachten of om de bestelling van de niet-beschikbare artikelen zonder kosten te annuleren. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Artikel 4 : Tarieven

De prijzen van de producten en diensten op de site zijn aangegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen).

Lili Bulk heeft het recht deze prijzen te allen tijde te wijzigen.

De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die van kracht zijn op het moment van bevestiging van de bestelling. De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van de verwerking, het transport en de levering van de bestelling, voor zover deze plaatsvinden in de hieronder vermelde landen.

Artikel 5 : Bestellingen

De koper, die een product of dienst op de website van de verkoper wil kopen, moet verplicht op de website www.lili-bulk.com bestellen.

De betaling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van een perfecte kennis ervan en de verklaring van afstand van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle gegevens die zijn opgenomen en de geregistreerde bevestiging zal het bewijs van de transactie waard zijn. De bevestiging is de ondertekening en aanvaarding van transacties waard. De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling doorgeven.

Artikel 6 : Verzakingsrecht

In overeenstemming met de wet, heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen na de dag van levering van het product of na kennisgeving van hun beschikbaarheid op het geplande ophaalpunt of de sluiting van het dienstencontract. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele koper.

Binnen deze termijn moet de consument een e-mail sturen met zijn wens afstand te doen van de levering en het geleverde product op eigen kosten en risico terugsturen naar de administratieve zetel van Lili Bulk: Kruisdagenlaan 33, 1200 Brussel

De producten moeten in hun originele verpakking, onbeschadigd, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en de originele factuur/leveringsbon. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

De aldus geretourneerde producten mogen niet zijn uitgepakt, niet verzegeld of op enigerlei wijze zijn gebruikt. Onvolledige, beschadigde, aangetaste of bevuilde goederen door de klant worden niet teruggenomen. Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten. Tenzij anders overeengekomen, kan de consument geen gebruik maken van zijn verzakingsrecht bij contracten van :

1° het verlenen van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de bedenktijd;

2° de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk op de persoon zijn afgestemd of die door hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum kan worden verkort;

Artikel 7 : Betaalmethoden

De betaling gebeurt tijdens de bestelling en voor de levering.

Artikel 8 : Leveringen

De leveringen worden verzonden naar het adres op de bestelbon die, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen binnen het overeengekomen geografische gebied mogen liggen : de 19 Brusselse gemeenten. De producten worden getransporteerd op risico van de verkoper naar het leveringsadres dat de koper heeft opgegeven. Vanaf dat moment neemt de koper alle risico's op zich. Indien de verkoper wegens onvoorziene omstandigheden wordt verhinderd zijn verplichtingen na te komen, dan heeft hij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke mededeling te beëindigen en zonder betaling van schadevergoeding. Gebreken aan machines en materieel, staking, het tekort aan vervoermiddelen bij ons of bij onze leveranciers, zullen steeds als gevallen van overmacht worden beschouwd.

Artikel 9 : Garantie

Ten aanzien van de consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van non-conformiteit van een verkocht product dat binnen de 2 maanden na levering van het artikel wordt vastgesteld, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk en nauwkeurig per aangetekende brief of e-mail op de hoogte brengen. Deze garantie dekt enkel de gebreken aanwezig op het ogenblik van de levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, worden niet gedekt door de garantie. De factuur of de leveringsbon doet dienst als garantiebewijs. De consument dient de originele versie dan ook bij te houden. Indien het product voor niet-private doeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.

Artikel 10 : Verantwoordelijkheid

De verkoper, in het online verkoopproces, is enkel gebonden aan een middelenverbintenis; Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de service, of andere onbedoelde problemen. De gegevens op de site worden ook te goeder trouw gegeven. De links naar de websites van de partners worden enkel ter informatie verstrekt. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze sites.

Artikel 11 : Intellectuele eigendom

Alle elementen van de merk Lili Bulk en van hun website (informaties, logos, foto's, slogans, etc...) zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van het bedrijf Lili Bulk. Niemand mag elementen van de site reproduceren, gebruiken, opnieuw aanbieden of voor welk doel dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu software, visuele of geluid element zijn. Een enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lili Bulk. Lili Bulk is een origineel merk waarvan de rechten uitsluitend in het bezit zijn van het bedrijf dat het nummer 080686890540 draagt.

Artikel 12 : Gegevens met persoonlijk karakter

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen worden overgedragen aan de bedrijven waarmee de verkoper samenwerkt, wanneer dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken. De verkoper bewaart uiteindelijk persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Onverminderd het voorgaande, stemt de verkoper ermee in geen persoonlijke informatie bekend te maken aan een ander bedrijf. De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd.

Artikel 13 : Bewijzen

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relatie, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, elektronische back-ups, ...).

Artikel 14 : Geschillenbeslechting

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij er bindende bepalingen van openbare orde zijn.

Beschikbaarheid : de door de verkoper te koop aangeboden producten worden enkel aangeboden binnen de perken van de beschikbare voorraden.

Indien één of meerdere product(en) niet beschikbaar is (zijn) na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe om dit zo snel mogelijk aan de klant mee te delen en om hem de keuze te bieden tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een levering uitgesteld tot het einde van de uitputting van de voorraad of van het (de) desbetreffende product(en).