Zoeken

Algemene verkoopsvoorwaarden Bam! B2C België

Artikel 1 : Preambule

Deze verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door Lili Bulk, met maatschappelijke zetel te Kruisdagenlaan 33, 1200 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0672953138 hierna “de verkoper” genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna “de koper” genoemd.

Artikel 2 : Doel

Deze verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via deze site, als de koper professioneel of consument is.

De aankoop van een artikel of dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden gelden boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd. De verkoper heeft het recht haar verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zonder voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen op haar website worden geplaatst. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende bestellingen. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 3 : Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus op de website van de verkoper. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving en foto’s. Deze fotos zijn zo trouw mogelijk maar garanderen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product, met name wat betreft kleuren en vormen. Deze producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De beschikbaarheid wordt altijd getoond op de website van de verkoper. Als de koper een bestelling plaatst vlak voor de beschikbaarheid van de voorraad op de site wordt bijgewerkt, zal de verkoper de koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen en hem de mogelijkheid bieden om te wachten of om de bestelling van de niet-beschikbare artikelen zonder kosten te annuleren. Beschikbare artikelen worden normaal geleverd.

Artikel 4 : Tarieven

De prijzen van de producten en diensten op de site zijn aangegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen (btw en andere toepasselijke belastingen).

Lili Bulk heeft het recht deze prijzen te allen tijde te wijzigen.

De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter de prijzen die van kracht zijn op het moment van bevestiging van de bestelling. De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van de verwerking, het transport en de levering van de bestelling, voor zover deze plaatsvinden in de hieronder vermelde landen.

Artikel 5 : Bestellingen

De koper, die een product of dienst op de website van de verkoper wil kopen, moet verplicht op de website bamfood.bio bestellen.

De betaling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van een perfecte kennis ervan en de verklaring van afstand van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle gegevens die zijn opgenomen en de geregistreerde bevestiging zal het bewijs van de transactie waard zijn. De bevestiging is de ondertekening en aanvaarding van transacties waard. De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling doorgeven.

Artikel 6 : Verzakingsrecht

In overeenstemming met de wet, heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 14 werkdagen na de dag van levering van het product of na kennisgeving van hun beschikbaarheid op het geplande ophaalpunt of de sluiting van het dienstencontract. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele koper.

Binnen deze termijn moet de consument een e-mail sturen met zijn wens afstand te doen van de levering en het geleverde product op eigen kosten en risico terugsturen naar de administratieve zetel van Lili Bulk: Kruisdagenlaan 33, 1200 Brussel

De producten moeten in hun originele verpakking, onbeschadigd, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en de originele factuur/leveringsbon. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

De aldus geretourneerde producten mogen niet zijn uitgepakt, niet verzegeld of op enigerlei wijze zijn gebruikt. Onvolledige, beschadigde, aangetaste of bevuilde goederen door de klant worden niet teruggenomen. Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendingskosten. Tenzij anders overeengekomen, kan de consument geen gebruik maken van zijn verzakingsrecht bij contracten van :

1° het verlenen van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen vóór het einde van de bedenktijd;

2° de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk op de persoon zijn afgestemd of die door hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum kan worden verkort;

Artikel 7 : Betaalmethoden

De betaling gebeurt tijdens de bestelling en voor de levering.

Artikel 8 : Leveringen

De producten worden getransporteerd op risico van de verkoper naar het leveringsadres dat de koper heeft opgegeven. Vanaf dat moment neemt de koper alle risico's op zich. Indien de verkoper wegens onvoorziene omstandigheden wordt verhinderd zijn verplichtingen na te komen, dan heeft hij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke mededeling te beëindigen en zonder betaling van schadevergoeding. Gebreken aan machines en materieel, staking, het tekort aan vervoermiddelen bij ons of bij onze leveranciers, zullen steeds als gevallen van overmacht worden beschouwd.

Artikel 9 : Garantie

Ten aanzien van de consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij verleent overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van non-conformiteit van een verkocht product dat binnen de 2 maanden na levering van het artikel wordt vastgesteld, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk en nauwkeurig per aangetekende brief of e-mail op de hoogte brengen. Deze garantie dekt enkel de gebreken aanwezig op het ogenblik van de levering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid en slijtage, worden niet gedekt door de garantie. De factuur of de leveringsbon doet dienst als garantiebewijs. De consument dient de originele versie dan ook bij te houden. Indien het product voor niet-private doeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier van toepassing.

Artikel 10 : Verantwoordelijkheid

De verkoper, in het online verkoopproces, is enkel gebonden aan een middelenverbintenis; Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de service, of andere onbedoelde problemen. De gegevens op de site worden ook te goeder trouw gegeven. De links naar de websites van de partners worden enkel ter informatie verstrekt. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze sites.

Artikel 11 : Intellectuele eigendom

Alle elementen van de merk Bam! en van hun website (informaties, logos, foto's, slogans, etc...) zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van het bedrijf Lili Bulk. Niemand mag elementen van de site reproduceren, gebruiken, opnieuw aanbieden of voor welk doel dan ook gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu software, visuele of geluid element zijn. Een enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lili Bulk. Bam! is een origineel merk waarvan de rechten uitsluitend in het bezit zijn van het bedrijf dat het nummer 080686890540 draagt.

Artikel 12 : Gegevens met persoonlijk karakter

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen worden overgedragen aan de bedrijven waarmee de verkoper samenwerkt, wanneer dergelijke communicatie noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling. De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de service die hij aanbiedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk communicatiemiddel, van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn klanten mogelijk te maken. De verkoper bewaart uiteindelijk persoonlijke gegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Onverminderd het voorgaande, stemt de verkoper ermee in geen persoonlijke informatie bekend te maken aan een ander bedrijf. De gegevens die door de verkoper worden bewaard, kunnen op elk gewenst moment worden opgevraagd en op verzoek worden gecorrigeerd.

Artikel 13 : Bewijzen

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relatie, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, elektronische back-ups, ...).

Artikel 14 : Geschillenbeslechting

Deze online verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij er bindende bepalingen van openbare orde zijn.

Beschikbaarheid : de door de verkoper te koop aangeboden producten worden enkel aangeboden binnen de perken van de beschikbare voorraden.

Indien één of meerdere product(en) niet beschikbaar is (zijn) na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe om dit zo snel mogelijk aan de klant mee te delen en om hem de keuze te bieden tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een levering uitgesteld tot het einde van de uitputting van de voorraad of van het (de) desbetreffende product(en).

Algemene verkoopsvoorwaarden Bam! B2B België

  1.        ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die worden gesloten met het oog op levering in Frankrijk van producten uit de catalogus die zij verkoopt aan een Klant (hierna te noemen "de Klant"). Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze AV, met inbegrip van de aanvaarding van de prijslijst en de geldende commerciële voorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten. Geen enkele speciale voorwaarde mag worden toegevoegd aan of afwijken van de huidige AV, behalve voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Lili Bulk SRL.

  1.        BESTELLEN


Om in aanmerking te worden genomen, moeten alle bestellingen door de Klant aan Lili Bulk SRL worden meegedeeld per e-mail op het adres orders@bamfood.bio of via het elektronische bestelportaal. Alle bestellingen moeten het bestelnummer van de Klant vermelden, de datum, het referentienummer van het product van Lili Bulk SRL, de beschrijving van het product, de hoeveelheden, de prijs vóór belasting, eventuele kortingen, het totaal vóór belasting, het totaal inclusief belasting, de leveringstermijn en de door de Klant gewenste plaats van levering. De minimumbestelling per product is de verpakking (PCB). De aanvaarding van de bestelling door Lili Bulk SRL vloeit voort uit de afgifte van de leveringsbon of de factuur. Vanaf deze datum wordt elke bestelling als vast en definitief beschouwd. Lili Bulk SRL behoudt zich het recht voor een bestelling met een abnormaal kwantitatief karakter niet te aanvaarden, te verminderen of op te splitsen, in geval van een eerder geschil, betalingsincident, insolventie van de klant of van een abnormaal verzoek of kwade trouw. De niet-beschikbare producten zullen dus op de bestelling worden geannuleerd. Lili Bulk SRL zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid van de producten. De Klant zal een nieuwe bestelling moeten plaatsen met het (de) ontbrekende product(en) op het ogenblik van de levering.

  1.        PRIJZEN EN VOORWAARDEN


De toepasselijke prijzen zijn die welke gelden op de dag van de bestelling door de Klant. Goederen worden gratis verzonden naar België voor alle bestellingen van meer dan 500 euro netto. Onder dit bedrag en binnen de minimumgrens van 350 € netto, zal een forfaitair bedrag van 75 € netto per levering aan de klant gefactureerd worden als bijdrage in de transportkosten.

  1.        LEVERINGEN


4.1 Leveringstermijnen: De levering vindt plaats op het adres en onder de voorwaarden zoals vermeld op de door Lili Bulk SRL geaccepteerde bestelling. De leveringstermijn wordt gegeven als indicatie en zonder garantie. Overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of aftrek. De aangegeven leveringstermijn wordt automatisch opgeschort indien de Klant zijn verplichtingen niet is nagekomen, en in het bijzonder indien hij de voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijke gegevens niet tijdig heeft verstrekt. Hetzelfde geldt voor elke gebeurtenis buiten de controle van Lili Bulk SRL die leidt tot een vertraging in de levering. Indien echter binnen een termijn van 10 werkdagen na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, de Producten nog steeds niet zijn geleverd, kan de Klant de volledige of gedeeltelijke annulering vragen van de aanvaarde bestelling die door voornoemde vertraging is getroffen, zonder dat hij aanspraak kan maken op de betaling van enige boete, schadeloosstelling of andere vergoeding in dit verband.

4.2 Conformiteit: De ontvanger moet de colli bij aankomst controleren en een duidelijk, nauwkeurig en volledig voorbehoud maken op het origineel van de transportbon alvorens deze te ondertekenen. Deze voorbehouden moeten binnen drie dagen na ontvangst van de goederen per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de vervoerder worden bevestigd. De geadresseerde mag deze procedure niet vervangen door de eenvoudige vermelding "onder voorbehoud van uitpakken", die geen enkele juridische waarde heeft op de vervoerdocumenten. Binnen acht dagen na de levering van de Producten dient de Klant Lili Bulk SRL eveneens schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele schade aan de Producten en een rechtvaardiging te geven voor de realiteit van de geconstateerde gebreken en/of anomalieën. Bij gebreke hiervan ziet de Klant af van het recht om de goede uitvoering door Lili Bulk SRL van haar contractuele verplichtingen te bekritiseren.


4.3 Geschil - Terugzending van de goederen: De Klant moet Lili Bulk SRL alle faciliteiten geven om de klacht te verifiëren en moet zich ervan onthouden zelf tussenbeide te komen of derden tussenbeide te laten komen op de betreffende Producten. Elke terugzending van producten moet onderworpen zijn aan de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf Lili Bulk SRL en vergezeld gaan van een retourformulier dat aan het pakket zal worden gehecht. Elke retourzending die niet aan deze voorwaarden voldoet, zal bij ontvangst worden geweigerd. De kosten en risico's van de terugzending zijn altijd voor rekening van de Klant, en de Producten moeten worden teruggezonden in de staat waarin Lili Bulk SRL ze heeft geleverd. Elke door Lili Bulk SRL aanvaarde retourzending zal leiden tot het opstellen van een creditnota ten gunste van de Klant, na kwantitatieve en kwalitatieve verificatie van de geretourneerde Producten. Lili Bulk SRL aanvaardt geen enkele teruggave van onverkochte producten of producten met een ongewoon lage vervaldatum in vergelijking met haar eigen voorraad.

  1.        BETALINGSVOORWAARDEN


De betaling van de facturen zal geschieden binnen 30 dagen netto vanaf de factuurdatum via bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen. De betaling wordt geacht te zijn verricht op de datum waarop de gelden door de Cliënt aan onze vennootschap ter beschikking zijn gesteld. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling. Elke vertraging in de betaling geeft van rechtswege en zonder formaliteiten aanleiding tot de betaling van boetes ten belope van 3 maal de wettelijke interestvoet per dag vertraging en leidt tot de toepassing van een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor invorderingskosten. Geen enkele inhouding op de factuur kan eenzijdig door de Klant worden opgelegd wegens laattijdige levering of niet-conforme producten zonder dat Lili Bulk SRL de gelegenheid heeft gehad de grieven te verifiëren en haar uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven. Voor elke eerste bestelling behoudt Lili Bulk SRL zich het recht voor om betaling vooraf of in contanten te vragen. In geval van niet-betaling heeft Lili Bulk SRL het recht onmiddellijke betaling te eisen van het uitstaande saldo van alle voorgaande leveringen, betaling te eisen van de prijs of een deel van de prijs vóór elke verzending van de Producten, de betaling op te schorten van alle facturen die eventueel verschuldigd zijn aan de Klant en/of alle lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen en/of de beëindiging van de handelsrelatie overeenkomstig artikel 7. De aan Lili Bulk SRL verschuldigde bedragen kunnen in geen geval worden verminderd of gecompenseerd zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.

  1.        CLAUSULE INZAKE OVERDRACHT VAN RISICO'S EN EIGENDOMSVOORBEHOUD


De overdracht aan de Klant van de risico's van verlies en bederf van de Producten zal geschieden zodra de Producten aan de eerste vervoerder worden overhandigd na de laadverrichtingen. Bijgevolg reizen de Producten op risico van de Klant. De eigendom van de bestelde en geleverde Producten gaat pas over op de Klant na volledige betaling van de prijs en de accessoires door deze laatste. Onder betaling wordt verstaan de daadwerkelijke inning van de betalingstitel. In geval van niet-betaling door de klant behoudt Lili Bulk SRL zich het recht voor de geleverde en onbetaalde goederen terug te nemen, zonder afbreuk te doen aan en/of enige andere schadevergoeding te eisen. In dat geval komen de kosten van de terugneming volledig ten laste van de klant. De Klant zal er dus voor zorgen dat de identificatie van de Producten steeds mogelijk is na hun levering.

  1.        NIET-NAKOMING/RESOLUTIE


Lili Bulk SRL kan de geaccepteerde bestellingen annuleren en/of de commerciële relatie zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen door alle toekomstige bestellingen te weigeren, door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, in het bijzonder in de volgende gevallen: ongunstige veranderingen in de financiële of commerciële situatie van de Klant die kunnen leiden tot wanbetaling, het niet nakomen van de verplichtingen van de Klant en in het bijzonder in geval van betalingsachterstand, het niet naleven door de Klant van de consumentenwetgeving en/of de mededingingswetgeving, in geval van overmacht of soortgelijke gebeurtenissen. In geval van annulering van de geaccepteerde bestellingen, zal Lili Bulk SRL ontheven worden van haar verplichting tot levering. Het feit dat Lili Bulk SRL op een bepaald moment geen gebruik maakt van de bepalingen van deze AV kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht om op een later tijdstip gebruik te maken van een van de genoemde voorwaarden.

  1.        TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN


    Alle clausules van deze algemene voorwaarden alsook alle contractuele verrichtingen waarnaar hierin wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de verrichtingen waarvan sprake in deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Brussel, zelfs in geval van meerdere verweerders, hetgeen door de Klant uitdrukkelijk wordt aanvaard.